Prosto do treści

Witamy w naszym sklepie internetowym

Warunki

Spis treści

 1. zakres
 2. zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Realizacja bonów promocyjnych
 9. Obowiązujące prawo
 10. miejsce jurysdykcji
 11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1,1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy Sanitätshaus Vital e.K. (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej "Klientem") a Sprzedawcą dotyczących wszystkich towarów i / lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi, chyba że uzgodniono inaczej. Oprócz dostawy towarów sprzedawca jest winien dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych (zwanych dalej "produktami cyfrowymi"), które są zawarte w towarach lub połączone z nimi w taki sposób, że towary nie mogą bez nich wykonywać swoich funkcji.

1,3 Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

1.4 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2,1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, lecz służą umożliwieniu klientowi złożenia wiążącej oferty.

2,2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2,3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie klientowi zamówionego towaru, przy czym decydujące znaczenie ma fakt otrzymania towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po przesłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia następującego po przesłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2,4 W przypadku wybrania metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), zgodnie z PayPal Warunkami użytkowania, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/z/internetowe aplikacje/mpp/ robić/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/z/internetowe aplikacje/mpp/ robić/privacywax-full. W przypadku płatności przez Klienta za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk kończący proces składania zamówienia.

2,5 W przypadku wybrania metody płatności "Amazon Payments", płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej: "Amazon"), zgodnie z Umową użytkownika Amazon Payments Europe, z którą można zapoznać się pod adresem https://payments.amazon.de/Pomoc/201751590. Jeśli klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wystawia również zlecenie płatnicze do Amazon, klikając przycisk kończący proces zamawiania. W takim przypadku sprzedawca deklaruje już przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia.

2,6 Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i wysyłany do klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list). Sprzedający nie udostępnia tekstu umowy poza tym. Jeżeli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie mógł uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem swojego konta użytkownika chronionego hasłem, podając odpowiedni login - Dane można odzyskać za darmo.

2,7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy podczas wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym do lepszego rozpoznawania błędów wprowadzania może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest widok na ekranie. Klient może poprawiać swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu składania zamówienia, korzystając ze zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2,8 W celu zawarcia umowy dostępny jest język niemiecki i angielski.

2,9 Przetwarzanie zamówień i kontakt są zwykle realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności w przypadku korzystania z filtrów SPAM Klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci zasadniczo mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do anulowania można znaleźć w zasadach anulowania sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile opis produktu sprzedawcy nie stanowi inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3 Jeśli wybierzesz metodę płatności „SOFORT“ Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT“). Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT“ Aby móc zapłacić, klient musi mieć udział w „SOFORT“ mieć aktywowane konto w bankowości internetowej, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i wysłać zlecenie płatnicze do „SOFORT“ potwierdzać. Po transakcji płatniczej następuje natychmiast „SOFORT“ zrealizowana i rachunek bankowy klienta zostaje obciążony. Więcej informacji na temat metody płatności "SOFORT" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/natychmiast/.

4.4 Jeśli wybierzesz usługę płatniczą za pośrednictwem „Shopify Payments”; Oferowana metoda płatności jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe”). Informacje o poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem Shopify Payments są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. Stripe może wykorzystywać inne usługi płatnicze do przetwarzania płatności, za które obowiązują specjalne warunki płatności, na których klient może jest wskazany oddzielnie. Więcej informacji na temat "Shopify Payments" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/prawny/terms-payments-de abrufbar.

4,5 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Przetwarzanie metody płatności kartą kredytową odbywa się we współpracy z PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Menem, które sprzedawca upoważnia do ściągania roszczeń w jego imieniu. PAYONE GmbH pobiera kwotę faktury z konta karty kredytowej klienta. Karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast po wysłaniu zamówienia klienta w sklepie internetowym. Nawet w przypadku wyboru metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem PAYONE GmbH, sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych.

4,6 W przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Przetwarzanie metody płatności kartą kredytową odbywa się we współpracy z secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag), na które usługodawca dokonuje cesji swojego roszczenia o zapłatę. secupay AG pobiera kwotę faktury z konta karty kredytowej klienta. W przypadku cesji płatności można dokonać wyłącznie na rzecz secupay AG ze skutkiem spłaty długu. Karta kredytowa zostanie obciążona natychmiast po wysłaniu zamówienia klienta w sklepie internetowym. Nawet w przypadku wybrania metody płatności kartą kredytową za pośrednictwem secupay AG, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych.

4,7 Jeśli wybierzesz metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4,8 Jeśli wybierzesz usługę płatniczą za pośrednictwem „Klarna”; Oferowana metoda płatności jest obsługiwana przez Klarna Bank AB (publ), Sveavgen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna“). Więcej informacji i warunki Klarna można znaleźć w informacjach o płatności sprzedawcy, które można obejrzeć pod następującym adresem internetowym:

https://www.klarna.com/z/obsługa klienta/how-to-buy-on-account-with-klarna work/#

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeśli sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w przetwarzaniu zamówienia przez sprzedającego.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się regulację dokonaną w polityce anulacyjnej Sprzedawcy.

5,3 Jeżeli Klient działa jako przedsiębiorca, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej realizacji przesyłki wysłane do konkretnej osoby lub instytucji. Jeżeli Klient działa jako Konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi dopiero z chwilą wydania rzeczy Klientowi lub osobie upoważnionej do odbioru. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi również na klienta w przypadku konsumentów, gdy tylko sprzedawca przekaże towar spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie odpowiedzialnej za wykonanie; osoba lub instytucji wyznaczonej do realizacji przesyłki, jeżeli Klient zleca wykonanie przesyłki spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do wykonania przesyłki, a Sprzedawca udostępnia Klientowi tę osobę lub instytucję wcześniej niewskazaną.

5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku błędnej lub niewłaściwej dostawy we własnym zakresie. Obowiązuje to tylko w przypadku, gdy brak dostawy nie jest winą sprzedającego i że z należytą starannością zawarł on z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu pozyskania towarów. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zwrócone niezwłocznie.

5,5 Jeżeli Sprzedawca oferuje towar do odbioru, Klient może odebrać zamówiony towar w godzinach pracy wskazanych przez Sprzedawcę pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedający wpłaci zaliczkę, zastrzega sobie prawo własności do dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (Gwarancja)

7,1 Jeżeli w poniższych postanowieniach nie wskazano inaczej, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. Odstępując od tego, w przypadku umów dostawy towarów obowiązują następujące postanowienia:

7,2 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma wybór rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • w przypadku towaru nowego termin przedawnienia wad wynosi rok od dnia wydania towaru;
 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
 • termin przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie wykonana dostawa zastępcza.

7,3 Określone powyżej ograniczenia odpowiedzialności i skrócone terminy nie mają zastosowania

 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zwrotu poniesionych nakładów przez Klienta,
 • w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę,
 • za towar, który był używany w budynku zgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem i spowodował jego wadliwość,
 • za możliwe dotychczasowy obowiązek sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów dostawy towarów z elementami cyfrowymi.

7,4 Dodatkowo przedsiębiorców dotyczy ustawowe terminy przedawnienia dla każdego istniejące prawo regresu pozostaje nienaruszone.

7,5 Jeżeli klient działa jako sprzedawca w rozumieniu § 1 HGB, podlega obowiązkowi handlowemu do kontroli i powiadomienia o wadach zgodnie z § 377 HGB. Jeśli klient nie wywiąże się z obowiązków związanych z powiadomieniem tam uregulowanych, towar uważa się za zaakceptowany.

7,6 Jeżeli Klient występuje jako konsument proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi oraz poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Bony wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności, których Klient nie może nabyć (dalej „Bony promocyjne”) mogą być realizowane wyłącznie w Sklepie internetowym Sprzedawcy i mogą być wykupione tylko w określonym terminie.

8,2 Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z akcji kuponowej, jeżeli z treści bonu promocyjnego wynika odpowiednie ograniczenie.

8,3 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze kompensowanie nie jest możliwe.

8.4 Na jedno zamówienie można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8,5 Wartość towaru musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

8,6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, do uregulowania różnicy można użyć jednej z innych form płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8,7 Kredyt na kuponie promocyjnym nie jest wypłacany w gotówce ani nie jest oprocentowany.

8,8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeżeli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8,9 Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem odpisowym na rzecz odpowiedniego właściciela, który realizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie nie wie o braku upoważnienia, niezdolności prawnej lub braku prawa do reprezentowania danego właściciela.

9) Prawo właściwe

Wszelkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem ustaw o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.

10) Właściwość miejscowa sądu

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest wyłączna właściwość sprzedawcy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach sprzedawca jest jednak w każdym przypadku uprawniony do odwołania się do sądu właściwego dla siedziby klienta.

11) Alternatywne rozstrzyganie sporów

11.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/konsumenci/odr

Ta platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.